Tranzit Revolution Party – Budapest, 2012. 10. 23.