Tranzit Revolution Party 2012. – Budapest, 2012. 10. 23.